Om vindkraft

Du som kommer att få ett vindkraftverk i din absoluta närhet...

ska veta att du har en mycket svag rättslig ställning då nyetableringar prövas av kommunens myndigheter och vid överklagandet till högre rättslig instans. Orsaken är i första hand bristen på opartisk kontroll av de handlingar och omständigheter, som vindkraftsexploatörerna åberopar är korrekta.

 

Du som kommer att få ett vindkraftverk i din absoluta närhet

saknar i regel förutsättningar att tekniskt och juridiskt förstå tillståndsprocessen

och än mindre saknar möjligheter att leja den expertis som behövs för att genomlysa

de ofta omfattande ansökningshandlingarna.

 

Du som kommer att få ett vindkraftverk i din absoluta närhet

ska veta att ägarintresset från markägare och exploatörer slår starkt igenom på alla nivåer:

 Miljökonsekvensutredningarna är i praktiken partsinlagor och manipuleras ofta så att de inte objektivt belyser de negativa miljöeffekterna av en etablering.

Dessutom överdrivs ofta den förväntade elproduktionen. Fusket är utbrett i branschen.

Föreningen Svenskt landskapsskydd (FSL) har vid granskningar funnit grava felaktigheter i buller och skuggmätningar. Enligt Naturvårdsverket ingår vindkraft bland de bullerkällor

som orsakar störningar i natur- och kulturmiljöer och rekreationsområden.

 

Du som kommer att få ett vindkraftverk i din absoluta närhet

ska veta att kommunernas miljö- och byggnadsförvaltningar  för närvarande inte har den kompetens och de resurser som krävs för att kunna bedöma så stora och komplicerade anläggningar som vindkraftsanläggningar är.

 

Du som kommer att få ett vindkraftverk i din absoluta närhet

ska veta att din fastighet kommer att sjunka i värde.

Energimyndighetens juridiska expert Carl-Ivar Stahl har i massmedia uttalat att man tillsatt en utredning  för att lägga fram ett förslag hur ersättning ska kunna ges till drabbade närboende.

 Detta finns redan i Tyskland och Danmark. Danska mäklare uppger en värdeminskning på 10-30% för fastigheter på ett avstånd belägna 2km från anläggning och fastigheter på ett avstånd av 500 m som osäljbara. Idag har Ystads kommun en gräns vid 500 m för avståndet

från verk till fastighet!

 

Du som kommer att få ett vindkraftverk i din absoluta närhet

ska veta att allmänhetens tilltro till branschen har rubbats i grunden. Detta har föranlett

anmälan till Kammarkollegiet om missförhållanden i nio kommuner.

Missförhållandena torde dock vara generella i hela landet.

 

Vid vindkraftsetableringar fråntas berörda medborgare sina demokratiska rättigheter att få konsekvenserna av etableringarna allsidigt prövade.

 

 

Föreningens namn + ev ordförandes namn

 

Senast uppdaterad (2009-04-15 16:51)

 

Add your comment

Your name:
Your email:
Rubrik:
Comment:
bloggar